מה אתם מחפשים מה בוילה/לופט? איזור ישוב מחיר מקסימלי
בחר מה אתם מחפשיםselect
מה בוילה/לופט?select
בחר איזורselect
בחר עירselect
בחר מחיר מקסימליselect
מה אתם מחפשים?
הכלselect
איזור
הכלselect
מחיר מקסימלי
הכלselect
:
...Loading...

תקנון ותנאי שימוש באתר וילות יוקרתיות

השימוש באתר www.villot.co.il כפוף לתנאי שימוש אלה. שימושך באתר מהווה הסכמה שלך בפועל כי מרגע כניסתך למערכת הניהול של אתר וילות יוקרתיות ע"י הזנת שם המשתמש והסיסמא שהוענקו לך על ידי צוות אתר villot.co.il והזנת כל הנתונים אשר מצוינים עבורך במערכת הניהול, כל התכנים אשר תעלה לרבות טקסטים, תמונות ו/או כל מידע אחר הינם בבעלותך הבלעדית וכי אינך עובר על חוק זכויות היוצרים 1911 ו/או לפי פקודת זכות יוצרים 1924 ו/או לפי כל חוק שהוא, אשר פוגע בזכויות יוצרים ו/או בזכויות קנייניות אחרות כלשהן.

פורטל וילות יוקרתיות הינו אתר שומר חוק ולכן הינך מתחייב ומצהיר בכניסתך למערכת כי תעלה לאתר אך ורק תוכן אשר הזכויות בו שייכות לך ו/או לגוף אחר שבשליטתך המלאה או תוכן אשר למיטב ידיעתך לא קיימות בו לצד ג' כלשהו, ולו למראית עין, זכויות קנייניות כלשהן.

כמו כן הינך מתחייב כי לא תעלה לאתר אחד מהתכנים הללו:
•    כל תוכן העלול לפגוע ברגשות.
•    כל תוכן טורדני.
•    כל תוכן הקשור לסקס, מין ו/או הימורים.
•    תוכן הכולל וירוסים או תוכנות רוגלה לרבות קישורים סמויים או גלויים.
•    כל תוכן המהווה בסיס לתביעה אזרחית ו/או תלונה פלילית ו/או קובלנה פלילית.
•    כל תוכן היכול לפגוע במוניטין או בשמו הטוב של פורטל וילות יוקרתיות או בכל צד אחר (צד ג).
•    כל מודעה, פרסום חינמי, קישורים הדדיים אלא אם ניתנה הסכמה בכתב ממערכת האתר.
•    כל תוכן המנוגד לחוק איסור לשון הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.
•    כל תוכן המהווה הפרה אחרת של חוקי מדינת ישראל, לרבות כל תוכן בלתי חוקי, המעודד, תומך או מסייע, או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבריה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל.
•    בכל מקרה אחר של התלבטות לגבי מידע, תכנים, תמונות הינך מתחייב לפנות לפורטל וילות יוקרתיות ולקבל חוות דעת, באם הינך יכול להעלות תוכן מסוים.

הנך מצהיר בזאת שידוע לך כי אתר וילות יוקרתיות אינו יכול לעקוב אחרי כל העלאות התוכן לאתר באופן רציף לפיכך האחריות על תכנים אלו מוטלת עליך (בהיותך מי שהציב אותם באתר) בלבד.

באפשרות אתר וילות יוקרתיות לערוך מחדש או לחילופין למחוק את התכנים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי בלבד ובכל זמן נתון. הרי שבכל מקרה של טענה שתופנה כנגד וילות יוקרתיות ו/או כנגדך בהקשר לפגיעה לכאורה בזכות יוצרים של התוכן שבחרת להעלות על דעתך לאתר, יהיה וילות יוקרתיות רשאי לדרוש ממך להסיר חומר זה לאתר ו/או להסירו בעצמו, הכול עד להתבררות הטענה כנגד התוכן הנ"ל.

הנך מאשר כי לא תבוא כלפי וילות יוקרתיות בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להסרת ו/או עריכת תוכן כאמור, וכי בכל מקרה לא יהיה בהחלטת וילות יוקרתיות להסיר איזה מתכני האתר, משום קבלת אחריות מכל סוג שהוא על התוכן הנ"ל ותוצאות הצגתו.

הנך מאשר כי כל התוכן שתעלה באתר ואשר נותן מידע לגולשים באתר באחריותך הבלעדית וכי וילות יוקרתיות לא אחראים לתוכן כלפי הגולשים וכי כל טענה של גולש כלשהו כלפי אמיתות התוכן או לחילופין תלונות גולשים באחריותך בלבד. וכי וילות יוקרתיות לא אחראים לנזקים ישרים או עקיפים שיגרמו לכל גולש מהתוכן המפורסם על ידך.

ולסיום למען הסר כל ספק בכניסתי למערכת על ידי הזנת שם המשתמש והסיסמא אני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי פורטל וילות יוקרתיות ו/או מי מטעמם (כולם יחדיו להלן:"הספק") כדלקמן:

אני מאשר לוילות יוקרתיות או מי מטעמה לעשות שימוש בתמונות, תכנים, מלל ואו כל חומר אחר (להלן:"המידע") שהעליתי או אעלה לאתר וילות יוקרתיות לשם הקמת עמוד אינטרנט פרסומי עבורי או למי מטעמי (להלן:"הפרסום").

יש בידי את כל הזכויות הקנייניות לרבות זכות יוצרים במידע ו/או קיבלתי מבעלי הזכויות הקנייניות במידע את כל האישורים הנדרשים וההרשאות הדרושים על פי דין בכדי לאפשר לי או לוילות יוקרתיות לעשות שימוש במידע במסגרת הפרסום באתר וילות יוקרתיות.

אינני מפר זכות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת במידע וכן אין במידע כדי לפגום ו/או לגרום לעוולה כלשהי לרבות הוצאת לשון הרע.

אני נושא ואשא במלוא האחריות מפורשת ומכללא, בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה שתתקבל בגין שימוש הספק במידע וכי הספק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בשום מקרה ובשום תנאי לכל נזק ו/או הפסד שיגרם למאן דהוא בגין שימושם במידע.

אני מתחייב לשפות ו/או לשפות את הספק ו/או מי מטעמו על כל נזק שיגרם להם, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין, עקב כל תביעה ו/או דרישה משפטית שתוגש נגדם בגין השימוש במידע שהעליתי לאתר.

התחייבותי לשיפוי ו/או פיצוי בגין הנזקים וכיסוי הוצאות כאמור לעיל יחולו בין אם אהיה צד רשמי לדיון משפטי, טענה או תובענה, ובין אם לאו.

סמכות השיפוט בגין הפרת איזו מהצהרותיי והתחייבויותיי לעיל תהיה לבתי המשפט באזור תל אביב בלבד או לבית המשפט בו ינקטו הליכים משפטיים נגד הספק ו/או מי מטעמו בגין שימוש הספק במידע שהעליתי לאתר.

בהזנתי את שם המשתמש והסיסמא ובכניסתי למערכת הניהול הנני מאשר ומסכים לכל הרשום לעיל ולוקח את מלוא האחריות לגבי כל התכנים, התמונות והמידע שאעדכן ואוסיף בדף המידע שסופק לי על ידי וילות יוקרתיות.

תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות אך האתר פונה לנשים וגברים כאחד.